პოლიმერებისა და პეტროქიმიკატების საერთაშორისო ვაჭრობა

შრომის უსაფრთხოება

შრომის უსაფრთხო პირობების შექმნა, თანამშრომელთა სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დაცვა არის კომპანიის ერთ-ერთ პრიორიტეტული მიმართულება შრომის დაცვის სფეროში.

უსაფრთხოების და თანამშრომელთა ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველყოფაში ჩაბმულია ყველა დონის პერსონალი - ხელმძღვანელებიდან რიგით თანამშრომლამდე. უპირველეს ყოვლისა დასმული ამოცანები წყდება პრევენციული და პროფილაქტიკური ღონისძიებების რეალიზების გზით: თანამშრომლების დროულად გადიან ინსტრუქტაჟს და სწავლებას შრომის დაცვისა და უსაფრთხოების ტექნიკის სფეროში, კომპანიაში რეალიზდება შრომის პირობების გაუმჯობესებისა და თანამშრომელთა სანიტარულ-საყოფაცხოვრებო მომსახურების დონის ამაღლების პროგრამები.

კომპლექსური მიდგომა იძლევა შრომის უსაფრთხოების სფეროში მოქმედი კანონმდებლობის ნორმებთან მკაცრი დაცვისა და უბედური შემთხვევებისა და ტრავმატიზმის რისკების გამორიცხვის შესაძლებლობას.

თანამშრომელთა ცხოვრების ღირსეული დონის უზრუნველყოფის პოლიტიკა, პროფესიული განვითარება, ჯანმრთელობის შენარჩუნება არის პერსონალის მოტივაციის მნიშვნელოვანი პირობა, რომელიც უზრუნველყოფს დასმული ამოცანების წარმატებულ შესრულებას მინიმალური დანახარჯებით და მაქსიმალური ეფექტურობით.