პოლიმერებისა და პეტროქიმიკატების საერთაშორისო ვაჭრობა

ეკოლოგია

KARTLI-ს კომპანიების ჯგუფი მიიჩნევს ეკოლოგიური უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვას მისი საქმიანობის ერთ-ერთ უმთავრეს პრიორიტეტად. ამჟამად ტარდება საერთაშორისო სტანდარტი ISO 14001-ის მოთხოვნების შესაბამისი ეკოლოგიური მენეჯმენტის კორპორატიული სისტემის დანერგვის სამუშაოები.

KARTLI-ს ეკოლოგიური პოლიტიკა ეფუძნება:

- ძირითადი საქმიანობის ეკოლოგიური შედეგების მიმართ მომატებულ ყურადღებას, გარემოსა და კლიმატზე ნეგატიური ზეგავლენის შემცირებას;

- სწრაფვა ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციის ასორტიმენტის გაფართოებაში.

პრიორიტეტული მიზნები ეკოლოგიური უსაფრთხოების დარგში:

- დაბინძურების თავიდან აცილება და ბუნებრივი რესურსების რაციონალური გამოყენება;

- დამაბინძურებელი ნივთიერებების ატმოსფეროში გამოფრქვევის შემცირება;

- ნარჩენების გადამუშავება და უტილიზაცია;

- შესაძლო ავარიული სიტუაციების პრევენცია და მისი შედეგების ლიკვიდაცია;

- ეროვნული და საერთაშორისო კანონმდებლობის დადგენილ მოთხოვნებთან შესაბამისი გარემოზე ზემოქმედების დონის უზრუნველყოფა.