პოლიმერებისა და პეტროქიმიკატების საერთაშორისო ვაჭრობა

პასუხისმგებლობა


ეკოლოგია

KARTLI-ს კომპანიების ჯგუფი მიიჩნევს ეკოლოგიური უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვას მისი საქმიანობის ერთ-ერთ უმთავრეს პრიორიტეტად. ამჟამად ტარდება საერთაშორისო სტანდარტი ISO 14001-ის მოთხოვნების შესაბამისი ეკოლოგიური მენეჯმენტის კორპორატიული სისტემის დანე...

Უფრო ვრცლად

შრომის უსაფრთხოება

შრომის უსაფრთხო პირობების შექმნა, თანამშრომელთა სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დაცვა არის კომპანიის ერთ-ერთ პრიორიტეტული მიმართულება შრომის დაცვის სფეროში. უსაფრთხოების და თანამშრომელთა ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველყოფაში ჩაბმულია ყველა დონის პერსონალი...

Უფრო ვრცლად

საკადრო პოლიტიკა

KARTLI-ის კომპანიების ჯგუფში მუშაობს პროფესიონალების მრავალეროვნული კოლექტივი. დამსაქმებლისა და თანამშრომლების ურთიერთობები აგებულია სამართლიანი პარტნიორობის პრინციპზე. პროფესიული კოლექტივის ჩამოყალიბების პროცესში KARTLI-ში შემუშავებულია პერსონალი...

Უფრო ვრცლად

ახალგაზრდული პოლიტიკა

ახალგაზრდობა შეადგენს კომპანიების ჯგუფი  KARTLI-ის 80%, რაც მოწმობს ახალგაზრდული პოლიტიკის ეფექტურობაზე და შეესაბამება პერსონალით მართვის კორპორატიულ სტრატეგიას. ახალგაზრდა სპეციალისტების სამი მეოთხედი არის უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტები. ...

Უფრო ვრცლად

რეზიუმეს

რეზიუმეს ფორმა

Უფრო ვრცლად