პოლიმერებისა და პეტროქიმიკატების საერთაშორისო ვაჭრობა
პროგრამები: ზემოქმედების მოდიფიკატორი საავტომობილო ნაერთებისთვის, ფეხსაცმელი, საკაბელო და მავთულის გარსი, პოლიამიდის მოდიფიკაცია