პოლიმერებისა და პეტროქიმიკატების საერთაშორისო ვაჭრობა

პოლივინილქლორიდი (პვქ)

სუსპენზიური პვქ
ემულსიური პვქ
გამოყენების სფერო: შლანგების, ხელოვნური ტყავის, იზოლაციის, ფანჯრის რაფების, ლინოლეუმის წარმოება.