პოლიმერებისა და პეტროქიმიკატების საერთაშორისო ვაჭრობა

პოლიკარბონატი

გამოყენების სფერო: ელექტროტექნიკა, ავტომშენებლობა, ელექტრონიკა (საყოფაცხოვრებოელექტრონიკა, მობილური ტელეფონების კორპუსები, ორგტექნიკა, ინფორმაციის მატარებლები), შუქტექნიკა, ოპტიკა, სამედიცინო ტექნიკა, ფართო მოხმარების საქონელი (ჭურჭელი, ბოთლები, შეფუთვა), მშენებლობა (ფურცლები და პანელები).