პოლიმერებისა და პეტროქიმიკატების საერთაშორისო ვაჭრობა

სადამფუძნებლო დოკუმენტები

გაფრთხილება თაღლითების შესახებ

 

სადამფუძნებლო დოკუმენტები «Kartli International AG»-ის

ამონაწერი სავაჭრო რეესტრიდან

«Kartli International AG»-ის წესდება

 

სადამფუძნებლო დოკუმენტები «Kartli Bel»

მოწმობა იურიდიული პირის სახელმწიფო რეგისტრაციის შესახებ

 

სადამფუძნებლო დოკუმენტები «Kartli»

ამონაწერი იურიდიულ პირთა ერთიანი სახელმწიფო რეესტრიდან (იპესრ)

მოწმობა იურიდიული პირის სახელმწიფო რეგისტრაციის შესახებ

მოწმობა რუსეთის ორგანიზაციის მისი ადგილსამყოფელის მიხედვით აღრიცხვაზე აყვანის შესახებ

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება წესდება

პარტნიორის რუკა

 

სადამფუძნებლო დოკუმენტები «Kartli Kazakhstan»

მოწმობა იურიდიული პირის სახელმწიფო რეგისტრაციის შესახებ

 

სადამფუძნებლო დოკუმენტები «Kartli Ukr»

ამონაწერი იურიდიულ პირთა, ფოზიკუ პირთა - მეწარმეთა და საზოგადოებრივი გაერთიანებების ერთიანი სახელმწიფო რეესტრიდან

 

სადამფუძნებლო დოკუმენტები «Kartli UTC»

მოწმობა იურიდიული პირის სახელმწიფო რეგისტრაციის შესახებ

 

სადამფუძნებლო დოკუმენტები «Kartli Turkey Plastik Kimya LTD»

ამონაწერი სავაჭრო რეესტრდან

 

სადამფუძნებლო დოკუმენტები «KARTLI USA»

მოწმობა იურიდიული პირის სახელმწიფო რეგისტრაციის შესახებ

 

სადამფუძნებლო დოკუმენტები «HAINAN KARTLI TRADING CO., LTD»

«HAINAN KARTLI TRADING CO., LTD»-ის წესდება

კომერციული საქმიანობის განხორციელების ლიცენზია

შეტყობინება საგადასახადო რეგისტრაციის შესახებ

 

სადამფუძნებლო დოკუმენტები «Kartli Geo»

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება «Kartli Geo»-ს წესდება

მოწმობა იურიდიული პირის სახელმწიფო რეგისტრაციის შესახებ