პოლიმერებისა და პეტროქიმიკატების საერთაშორისო ვაჭრობა

შენახვა

კომპანია უწევს საქონლის შენახვისა და გადამუშავების მომსახურების სრულ სპექტრს როგორც ჩვენს საწყობებში, აგრეთვე დამკვეთის საწყობებში.

აღნიშნულ მომსახურებაში შედის:

- დატვირთვის-ჩამოტვირთვის სამუშაოები;

- ტვირთის მიღება რაოდენობისა და ხარისხის მიხედვით;

- საქონლის აღრიცხვა არტიკულების, ვარგისიანობის ვადის, პარტიის, წარმოების თარიღის მიხედვით;

- საქონლის დახარისხება;

- საქონლის განთავსება პლატაზე და გაჭიმვის ფილმში შეფუთვა;

- ყველა თანმხლები დოკუმენტების გაფორმება;

- სხვა სასაწყობო ოპერაციები (მუშაობა წუნიან /დაბრუნებულ საქონელთან, კლიენტისათვის ანგარიშის წარმოდგენა ა.შ.).