პოლიმერებისა და პეტროქიმიკატების საერთაშორისო ვაჭრობა

განვადება

ჩვენი დამკვეთების ბიზნესის ეფექტურობის ამაღლების მიზნით ჩვენ მზად ვართ შემოვთავაზოთ მათ გადახდის გადავადება.

გადაწყვეტილება მყიდველისათვის გადავადების მოწონების შესახებ მიიღება რისკ-მენეჯმენტის თანამედროვე პრაქტიკების საფუძველზე, სადაც ძირითად ფაქტორებს წარმოადგენენ კლიენტის ფინანსური მდგომარეობა და საქმიანი რეპუტაცია.

დამკვეთებისათვის, რომლებსაც ესაჭიროებათ გადახდის ხანგრძლივი გადავადება (30 კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით) ან მნიშვნელოვანი საკრედიტო ლიმიტი, ჩვენ მზად ვართ შემოგთავაზოთ თანამშრომლობა სხვადასხვა ფინანსური ინსტრუმენტის გამოყენებით. კომპანიის პარტნიორები არიან უმსხვილესი ბანკები, მსოფლიო დონის ფაქტორინგის და სადაზღვევო კომპანიები, რომლებთანაც ჩვენ გვაქვს თანამშრომლობის მდიდარი გამოცდილება და რომლებსაც შეუძლია შესთავაზონ ჩვენს დამკვეთებს მომგებიანი გადაწყვეტილებები.