პოლიმერებისა და პეტროქიმიკატების საერთაშორისო ვაჭრობა

მყიდველებს


განვადება

ჩვენი დამკვეთების ბიზნესის ეფექტურობის ამაღლების მიზნით ჩვენ მზად ვართ შემოვთავაზოთ მათ გადახდის გადავადება. გადაწყვეტილება მყიდველისათვის გადავადების მოწონების შესახებ მიიღება რისკ-მენეჯმენტის თანამედროვე პრაქტიკების საფუძველზე, სადაც ძირითად ფაქ...

Უფრო ვრცლად

მიწოდება

ჩვენი კომპანია უზრუნველყოფს საქონლის ოპტიმალურ მიწოდებას მომხმარებლისთვის საავტომობილო, სარკინიგზო და საზღვაო ტრანსპორტით. ყოველწლიურად ჩვენ ვაწვდით ჩვენს დამკვეთებს 400 ათას ტონაზე მეტ ნედლეულს. ჩვენს კომპანიას აქვს საერთაშორისო ტვირთ გადაზიდვ...

Უფრო ვრცლად

შენახვა

კომპანია უწევს საქონლის შენახვისა და გადამუშავების მომსახურების სრულ სპექტრს როგორც ჩვენს საწყობებში, აგრეთვე დამკვეთის საწყობებში. აღნიშნულ მომსახურებაში შედის: - დატვირთვის-ჩამოტვირთვის სამუშაოები; - ტვირთის მიღება რაოდენობისა და ხარისხის ...

Უფრო ვრცლად

კომბინირებული მიწოდება

გააჩნია რა განვითარებული ლოგისტიკური სტრუქტურა (თანამედროვე სასაწყობო კომპლექსები, თანამედროვე სატრანსპორტო საშუალებები), ჩვენი კომპანია მზად არის შემოსთავაზოს კლიენტებს ტვირთის კონსოლიდაციის მომსახურება, ანუ საქონლის რამდენიმე პარტიის (სახეობის) გაე...

Უფრო ვრცლად

ტექნოლოგის კონსულტაცია

კომპანია «ქართლში» მომუშავე ტექნოლოგები დაგეხმარებიან ჩვენს მიერ მიწოდებული პროდუქციის ტექნიკურ თვისებებსა და თავისებურებებში, რათა ჩვენმა დამკვეთებმა შეძლონ შეარჩიონ სწორედ ის ნედლეული, რომელიც შეესაბამება მათ ტექნიკურ და ტექნოლოგიურ მოთხოვნებს. ...

Უფრო ვრცლად

მიწოდების ხელშეკრულების ტიპიური ფორმა

მიწოდების ხელშეკრულების ტიპიური ფორმა ლაბორატორიული გამოკვლევებისა და წარმოებაში ნიმუშების ცდების შედეგების ოქმი

Უფრო ვრცლად

გამოკითხვა

Опрос для поставки полимерной продукции
1. Пожалуйста, укажите адрес(а), куда необходимо поставлять продукцию.
Адрес
Добавить адрес
2. Пожалуйста, укажите вид и объём перерабатываемого сырья в месяц.
тн
тн
тн
тн
тн
Другие виды перерабатываемого полимерного сырья
тн
тн
тн
тн
тн
3. Пожалуйста, выберите варианты ценообразования, наиболее подходящие для вашей компании.
4. Пожалуйста, выберите наиболее удобное для Вас время обновления цены.
5. При условии, что цена увеличивается в соответствии с увеличением отсрочки, укажите, пожалуйста, наиболее подходящие условия оплаты.
6. Согласны ли вы преждевременно производить оплату во время отсрочки при условии, что получите на это скидку? Если да, укажите % скидки и срок досрочной оплаты в разделе «Комментарии».
7. Рассматриваете ли вы вариант ответственного хранения? Если да, пожалуйста, укажите в «Комментариях», какой тоннаж в месяц на каждый завод/материал вы готовы принять.
8. Пожалуйста, укажите подходящую для вас упаковку сырья.
9. Отметьте, пожалуйста, на каких условиях Incoterms 2010 вам удобнее принимать товар? В случае «иные», пожалуйста, укажите подробности в разделе «комментарии».
10. Картли стремится к расширению, а также максимально обеспечить доступность разнообразных полимеров на рынке, большая часть такого роста мотивирована потребностями наших клиентов. Принимая это во внимание, пожалуйста, укажите марки, которые были успешно переработаны в вашей компании.
Добавить
Добавить
Добавить
Добавить
Добавить
11. Какая у вас есть идея (идеи), которая принесет пользу (экономия / усовершенствование поставок / дополнительные продажи) Картли?
11.1 Какое наиболее полезное действие Картли может осуществить для поддержки вашей компании?
11.2 Какие идеи вы можете предложить в области экологии / круговой экономики, которая может принести пользу Картли?
Спасибо, что прошли опрос!

Უფრო ვრცლად