პოლიმერებისა და პეტროქიმიკატების საერთაშორისო ვაჭრობა

ლოგისტიკა

პოლიმერული ნედლეულის ხარისხიანი შენახვისა და მომხმარებლებისათვის სწრაფი მიწოდების უზრუნველყოფა არის ჩვენი კომპანიის საქმიანობის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი.

საკუთარი ტრანსპორტის არსებობა, პარტნიორული ურთიერთობები რუსეთის უმსხვილეს გადამზიდველებთან, საერთაშორისო ტვირთ გადაზიდვის ლიცენზიის არსებობა გვაძლევს ჩვენს შესაძლებლობას უზრუნველვყოთ საუკეთესო სერვისი ჩვენი დამკვეთებისათვის.

ჩვენი ლოგისტიკური მოდელი ეფუძნება შემდეგ პრინციპებს:

- ჩვენ ვაწვდით ნედლეულის სხვადასხვა სახის ტრანსპორტით: საავტომობილო მისაბმელებით, კონტეინერებში რკინიგზით, სპეციალიზებული პოლიმერმზიდებით, საზღვაო ტრანსპორტით;

- წილად ჩვენი ლოგისტიკური კომპლექსები სპეციალიზებულია ნედლეულის კონკრეტული სახეობისთვის, აღჭურვილია  უსაფრთხოების ყველა საჭირო სისტემით;

- ჩვენ შეგვიძლია გამოვაგზავნოთ ნედლეულის რამდენიმე სახეობა ერთი პარტიით;

- ჩვენ ვაწვდით ნედლეულს ნებისმიერ მანძილზე, დამკვეთთან შეთანხმებულ ვადებში;

- ჩვენ ვთავაზობთ შემნახველის და გადამზიდველის პასუხისმგებლობის დაზღვევის პოლისებს.