პოლიმერებისა და პეტროქიმიკატების საერთაშორისო ვაჭრობა

ინჟინირინგი

კომპანიის სტრუქტურაში ტექნოლოგიური ქვედანაყოფის არსებობა საქონლის უშუალო გაყიდვის გარდა  გვაძლევს ჩვენ ჩვენი დამკვეთების საინჟინრო მხარდაჭერის წარმოების შესაძლებლობას.

კვალიფიციური ტექნოლოგები დაეხმარებიან ჩვენს პარტნიორებს ნედლეულის საჭირო მარკის შერჩევის, გადამუშავების ოპტიმალური ტექნოლოგიის შერჩევის რეკომენდაციის მიცემის, როგორც ტელეფონით ან ელექტრონული ფოსტით, აგრეთვე უშუალოდ დამკვეთის საწარმოზე წარმოშობილ საკითხებზე პასუხის გაცემის შესაძლებლობას.

კომპანია აწარმოებს პოლიმერულ დარგში პერსპექტიული იდეების ანალიზის, ინოვაციების შემუშავებისა და დანერგვის უწყვეტ სამუშაოს.

პარტნიორთა ბიზნესის ეფექტურობის ასამაღლებლად ჩვენ დაგეხმარებით სწორი გადაწყვეტილების მოპოვებაში.