პოლიმერებისა და პეტროქიმიკატების საერთაშორისო ვაჭრობა

სტრატეგია

კომპანიის სტრატეგიული განვითარება წარმოდგენილია ორი მიმართულებით: პროდუქტების სტრატეგია და ორგანიზაციული განვითარების სტრატეგია.

პროდუქტების სტრატეგია:

- ბაზრები. კომპანიის სტრატეგიული მიზნები მდგომარეობს წარმოდგენის მიღწეული დონის შენარჩუნება ტრადიციულ ბაზრებზე (რუსეთი, პოსტსაბჭოთა სივრცის ქვეყნები), ევროკავშირის ქვეყნების ბაზრის წილის მნიშვნელოვანი გაფართოება (სამხრეთ-აღმოსავლეთი აზია, ახლო და შუა აღმოსავლეთი).

- ახალი პროდუქტები. კომპანია ისახავს მიზნად ახალი პროდუქტის რიგის (კაუჩუკი) ათვისებას და ახალი პროდუქტით ბაზარზე გასვლას.

- დივერსიფიცირება. კომპანიის სტრატეგიულ მიზანს წარმოადგენს სატრანსპორტო და სასაწყობო ლოგისტიკის მართვის თანამედროვე მაღალ ინტეგრირებული ინტელექტუალური სისტემის შექმნა. აღნიშნული სისტემა იქმნება რუსეთის ფედერაციაში მაგისტრალური საწევარების უმსხვილეს მწარმოებელთან კოოპერაციაში. 

- ინჟინერინგი. კომპანია ისწრაფვის პოლიმერული პროდუქციის ინჟინერინგის ცენტრის შექმნისკენ (ქვეყნის წამყვან მეცნიერულ-საწარმოო სტრუქტურებთან კოოპერაციაში), როლის მიზანიც გახდება პოლიმერული ნედლეულის გადამუშავების ტექნოლოგიის ოპტიმიზაცია, ნედლეულის კლასიფიკატორის შექმნა, ანალოგების ოპტიმალური შერჩევა.

ორგანიზაციული განვითარების სტრატეგია:

- ორგანიზაციული სტრუქტურა. გაყიდვების მოცულობის მნიშვნელოვან ზრდასთან, ახალი ბაზრების ათვისებასთან, ბიზნესის დივერსიფიცირებასთან დაკავშირებით კომპანია აწარმოებს საპროექტო-მიზნობრივი ჯგუფების,  მატრიცული ორგანიზაციული სტრუქტურის და თანამშრომლებისათვის სამოტივაციო მექანიზმების მუდმივი დახვეწის  პრინციპებზე დაფუძნებულ მართვის ახალის სისტემის შექმნის სამუშაოს.

- ბიზნეს-პროცესები. კომპანია ამუშავებს და მუდმივად ახდენს შიდა და გარე ბიზნეს-პროცესების ოპტიმიზაციას ISO 9001 და 14001 სერიის ხარისხის მენეჯმენტის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად სერტიფიცირებისა და სათანადო მართვის დონის მხარდაჭერის მიზნით. საინფორმაციო ტექნოლოგიების სექტორი უწყვეტად ხვეწავს საწარმოს საინფორმაციო სისტემას, რომელიც ეფუძნება ERP დონის ყველაზე თანამედროვე აპარატული პროგრამული საშუალებებს.