პოლიმერებისა და პეტროქიმიკატების საერთაშორისო ვაჭრობა

მისია და ღირებულებები

კომპანია  KARTLI-ს ძირითადი მისია არის პოლიმერული ნედლეულის მწარმოებლებისა და გადამმუშავებლისათვის ფართო სპექტრის შემოთავაზება მათ ხელთ არსებული საწარმოო, მატერიალური და ფინანსური რესურსების გამოყენების მიზნით

კომპანიის ძირითადი ღირებულებები:

- უნაკლო საქმიანი რეპუტაციის შენარჩუნება;

- ყველა პარტნიორთან პატიოსანი, სტაბილური და უსაფრთხო თანამშრომლობის განვითარება;

- ჩვენი პარტნიორების საჭიროებების გაგება და ამ საჭიროებების დაკმაყოფილებისათვის ყველა საჭირო რესურსის მოზიდვა;

- პოლიმერების ბაზრის ტენდენციების ანალიზი და პროგნოზირება და მომავალში მოთხოვნადი საქონლის ასორტიმენტისა და მომსახურების სპექტრის გაფართოებაზე მუდმივი მუშაობა;

- სპეციალისტების, როგორც ორგანიზაციის მთავარი რესურსისა და მთავარი ფასეულობის  უწყვეტი განვითარება;

- საკუთარი ძალების რწმენა, პატივისცემა კონკურენტების მიმართ, პარტნიორებისათვის საუკეთესო პირობების უზრუნველყოფა;

- ბიზნესის მასშტაბის მიუხედავად კომპანიისათვის თითოეული პარტნიორის მნიშვნელობა, ჩვენი დამკვეთების საქმიანობის ეფექტურობის ამაღლებისკენ ლტოლვა.