Պոլիմերների և նավթաքիմիական նյութերի միջազգային առևտուր

Բնապահպանություն

KARTLI ընկերությունների խումբը բնապահպանական անվտանգությունն ու շրջակա միջավայրի պահպանությունը համարում է իր գործունեության կարևորագույն առաջնահերթություններից մեկը: Ներկայումս աշխատանքներ են տարվում բնապահպանական կառավարման կորպորատիվ համակարգի ներդրման ուղղությամբ, որը համապատասխանում է ISO 14001 միջազգային ստանդարտի պահանջներին:

KARTLI-ի բնապահպանական քաղաքականությունը հիմնված է՝

- հիմնական գործունեության բնապահպանական հետևանքների նկատմամբ առավել ուշադրության, շրջակա միջավայրի և կլիմայի վրա բացասական ազդեցությունների նվազեցման վրա,

- էկոլոգիապես մաքուր արտադրանքի տեսականին ընդլայնելու ձգտման վրա:

Էկոլոգիական անվտանգության բնագավառում գերակա նպատակներն են.

- աղտոտման կանխարգելումը և բնական ռեսուրսների ռացիոնալ օգտագործումը.

- մթնոլորտում աղտոտող նյութերի արտանետումների նվազեցում.

- թափոնների վերամշակում և օգտահանում,

- հնարավոր վթարային իրավիճակների նախազգուշացումը և հետևանքների վերացման պատրաստակամությունը,

- ազգային և միջազգային օրենսդրությամբ սահմանված պահանջներին համապատասխանող շրջակա բնական միջավայրի վրա ազդեցության մակարդակի ապահովումը: